Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Πως θα λειτουργεί η εταιρεία "Ηλιος" και οι θυγατρικές της προνόμια και περίεργες παρεκκλίσεις από το ελληνικό δίκαιο / Ενιαίο επικουρικό ταμείο...

Είδηση: Σειρά παρεκκλίσεων από την ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων ΑΠΕ της εταιρείας ΗΛΙΟΣ, εισάγει το νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΥΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνασταντίνου.

Με βάση τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ως μητρική και οι θυγατρικές της, θα αποτελούν προνομιούχες εταιρείες, οι επενδύσεις των οποίων θα αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις άλλες ομοειδείς επενδύσεις. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται και πειθαρχικές παραπομπές όσων υπαλλήλων δεν τηρούν οριζόμενες προθεσμίες.

Εισάγει δηλαδή ένα απόλυτα προνομιακό καθεστώς για την ΗΛΙΟΣ και τους συνεταίρους της στις θυγατρικές που θα ιδρύσει, σε βάρος των άλλων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΑΠΕ και οι οποίοι υφίστανται ταλαιπωρίες χρόνων για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του κ. Παπακωνσταντίνου προβλέπει την ίδρυση της εταιρείας ΗΛΙΟΣ σκοπός της οποίας είναι να αξιοποιήσει εδάφη που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ΟΤΑ, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η ενέργεια αυτή δεν θα προσμετράται στην εθνικά παραγόμενη ενέργεια, αλλά είτε θα εξάγεται, είτε θα προσμετράται υπέρ της χώρας η οποία έχει χρηματοδοτήσει την επένδυση (στατιστικός συμψηφισμός) όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/28.

Ωστόσο δεν αναφέρεται καμία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δεύτερης μεθόδου, κατά την οποία η παραγόμενη ενέργεια απορροφάται από το σύστημα του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα (τιμή πώλησης κ.λπ.).

Το όλο σχέδιο, η αρχική μορφή του οποίου έχει γερμανική έμπνευση, προβλέπει τη δημιουργία μίας εταιρείας που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ, με την επωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.».

Το κεφάλαιο θα το εισφέρει το Πράσινο Ταμείο, οργανισμός που ελέγχεται από το ΥΠΕΚΑ. Στην εταιρεία αυτή θα εισφερθούν κατά χρήση εκτάσεις του δημοσίου, των ΟΤΑ, και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις θα συμφωνείται αντάλλαγμα για τη χρήση των εκτάσεων.

Η εταιρεία στη συνέχεια θα εισφέρει τις εκτάσεις που είναι κατάλληλες για φωτοβολταϊκές ή ηλιοθερμικές μονάδες σε θυγατρικές εταιρείες («Εταιρείες-Παραγωγοί»), στο όνομα των οποίων θα εκδίδονται οι άδειες κ.λπ. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες όμως θα εισέρχεται στρατηγικός επενδυτής.

Δηλαδή στην ουσία, η επένδυση θα υλοποιείται από τον στρατηγικό επενδυτή, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής, θα προσδιορίζεται από την αποτίμηση της αξίας της παραχωρούμενης κατά χρήση έκτασης και της αξίας της άδειας.

Στο ΥΠΕΚΑ κατά καιρούς έχουν αποτιμήσει την αξία της κρατικής συμμετοχής στα επίπεδα των 20 δισ. ευρώ το χρόνο, εφ΄ όσον αναπτυχθούν μονάδες ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά, με συνολική ισχύ περίπου 10.000 μεγαβάτ. Βεβαίως το ποσό αυτό είναι τεράστιο καθώς τα ελληνικά δίκτυα δεν μπορούν να απορροφήσουν πάνω από 2.000 μεγαβάτ, υπό τις σημερινές συνθήκες.

Εδώ βέβαια υπεισέρχεται και το θέμα της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, καθώς οι άδειες που έχουν εκδοθεί για φωτοβολταϊκά υπερβαίνουν τα 5.000 μεγαβάτ, ενώ για επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ θα πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα υποδομής στο ελληνικό δίκτυο, τα οποία είναι άγνωστο ποιος θα χρηματοδοτήσει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Από μία αρχική σταχυολόγηση του νομοσχέδιου, προκύπτουν τα εξής ως προς τα προνόμια – ειδικές ρυθμίσεις που εισάγει υπέρ του ΗΛΙΟΣ:

· Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Συστήματος, λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

· Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων της εταιρείας, καθώς και οι συναφείς προμήθειες και εργασίες διενεργούνται κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

· Για τη σύμπραξη στις θυγατρικές με στρατηγικό επενδυτή, λαμβάνονται υπ΄όψιν σχετικές διακρατικές συμφωνίες.

· Οι αιτήσεις που καταθέτει η εταιρεία και οι θυγατρικές στο πλαίσιο του Προγράμματος, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα.

Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελλο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε 1 μήνα. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων οικοδομικών ή άλλων αδειών, που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές υπηρεσίες των οικείων υπουργείων με απόφαση των καθ` ύλην αρμόδιων ή συναρμόδιων Υπουργών κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων.

· Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας - Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας 25 ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχόλιο: Θεωρούμε μείζον σημασίας το νομοσχέδιο αυτό, γι' αυτό και αποτελεί το κύριο θέμα της σημερινής μας ανάρτησης. Οι διατάξεις, τα προνόμια και το "ειδικό καθεστώς" της εταιρείας, αποτελούν σκάνδαλο από μόνα τους που δείχνουν μια διάθεση "υπερπήδησης" της ελληνικής νομοθεσίας προς χάριν κάποιων, ανώνυμων προς το παρόν, επενδυτών. Βέβαια το πρόγραμμα αυτό και οι εμπνευστές του είναι γνωστά εδώ και καιρό (θυμηθείτε εδώ τι είχαμε γράψει σχετικά). Αλλά πρώτη φορά παρουσιάζεται σε όλο του το μεγαλείο: μόνο η αναφορά ότι η παραγόμενη ενέργεια θα είναι "προς εξαγωγή", μπορεί άνετα να το κατάταξει ανάμεσα στο πάνθεον των αποικιοκρατικών συμφωνιών και είναι ανάλογη με εκείνη που πέτυχαν οι πετρελαϊκές εταιρείες στο Ιράκ μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεϊν. Εμείς ως Έλληνες θα πληρώνουμε ρήτρες "βρώμικων" καυσίμων στους λογαριασμούς μας και κάποιοι άλλοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελληνική, δημόσια γη κατά προτεραιότητα (και με βάση τους νόμους περί fast track και ιδιωτική γη επίσης) για να "χαίρονται" "πράσινη" ενέργεια, παίζοντας το "οικολόγοι" χωρίς τα αρνητικά των ΑΠΕ. Και βέβαια το γεγονός ότι παρά το ότι η ενέργεια αυτή θα είναι εξαγώγιμη, θα πρέπει η χωροθέτηση οποιασδήποτε μορφής ΑΠΕ να γίνεται ΑΦΟΥ στην ουσία ληφθεί υπόψιν η θέληση της "Ήλιος", θα πρέπει να μας λειπεί για το πόσο πίσω γυρίσαμε ως χώρα - σε εποχές που ξένες εταιρείες έκαναν ό,τι ήθελαν και λογαριασμό δεν έδιναν. Και μην μας πείτε ότι το Δημόσιο θα έχει ελέγχει την μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της...Μια ανάγνωση των σημείων που παραθέτουμε πάνω θα σας πείσει για το ποιοι θα κάνουν κουμάντο.

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Ένα ακόμα επεισόδιο στο σήριαλ "Η λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων" παίχτηκε αυτές τις μέρες. Δεν ήταν η περικοπή από τις συντάξεις του Ιουνίου στις κύριες και στις επικουρικές – και, μάλιστα, με αναδρομική ισχύ από τον Γενάρη σε οκτώ δόσεις – η μόνη “μαύρη” είδηση της ημέρας για τους συνταξιούχους...

Κι αυτό γιατί στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία του ΕΟΠΠΥ, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης κατέθεσε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά δημιουργείται ένας μηχανισμός …μόνιμης μείωσης των επικουρικών συντάξεων και, μάλιστα, με υπουργική απόφαση!

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις νέες ρυθμίσεις του υπ. Εργασίας, οι επικουρικές συντάξεις μετατρέπονται σε ατομικούς λογαριασμούς μετά την έναρξη της λειτουργίας του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ) από την 1η Ιουλίου 2012.

Το δε ύψος των συντάξεων θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των ταμείων. Επίσης η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων οδηγεί σε μειώσεις κυρίως για τους νέους συνταξιούχους ενώ όσα ταμεία δεν ενταχθούν θα πρέπει στο εξής να «τα βγάλουν πέρα μόνα τους» χωρίς να υπολογίζουν την βοήθεια της πολιτείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

1) στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

2) Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ταμεία. τομείς και κλάδοι δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων, κάθε ταμείου, ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.

3) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.

4) Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, τομείς ή κλάδοι που δεν εντάσσονται μέχρι την 31η-12-2012 στο ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης
Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:
α) οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, β) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων - τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

Πόροι είναι:

1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και εφεξής.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και εφεξής.
β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς – τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε φορέα κύριας ασφάλισης τους καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση α) τα δημογραφικά δεδομένα β) το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων γ) την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και δ) το επιτόκιο προεξόφλησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο.
2.Μέχρι 31-3-2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρ.1 του άρθρου αυτού.
3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1-1-2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων.
α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν,
β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1-1-2015 και εφεξής και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

Κοινώς έχουμε εκβιαστικές λογικές, σ' ένα κομμάτι της σύνταξης που το κράτος δε δικαιούται να βάζει χέρι και επικράτηση μιας λογικής του τύπου "πληρώνεται κορόιδα, αλλά μην περιμένετε να πάρετε κάτι πίσω". Έπρεπε να το περιμένουμε όμως (διαβάστε εδώ αναλυτικά) και γι' αυτό εκπλήξη δεν θα έπρεπε να μας προκληθεί...

Πηγές ειδήσεων: "Έθνος", "Πρώτο Θέμα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: